ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A commonvibe.hu-t a Common Vibe Egyesület üzemelteti. A Common Vibe jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a commonvibe.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelő

Common Vibe Egyesület (székhely: 3626 Hangony, Rákóczi F. utca 130., nyilvántartási szám: 05-02-0065806; e-mail: commonvibeproject@gmail.com; telefon: +36 704080422)

  1. Honlapra vonatkozó adatkezelés

Cookie-k

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A commonvibe.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra a Common Vibe nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) az adományozás népszerűsítésére igen.

Személyes adat: IP-cím

Az adatkezelés célja: Cookie-k elhelyezése, tárolása

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Egyesület az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.

Kapcsolatfelvétel

Az Egyesület a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

Személyes adat: Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Egyesületünk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 1 év leteltével.

  1. Adományozásra vonatkozó adatkezelés

Bankkártyás fizetés

Kártyás befizetésre a www.adjukossze.hu honlapon keresztül, az OTP Mobil Kft. által működtetett SimplePay online bankkártyás fizetési rendszer használatával nyílik lehetőség.

Az általunk gyűjtött személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím;

Az adatkezelés célja: Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 8 évig őrzi meg.

Banki átutalás

Az Egyesület a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy a segíteni vágyók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák az Egyesület munkáját.

Az általunk gyűjtött személyes adatok: név, bankszámlaszám

Az adatkezelés célja: Magánszemélytől érkező banki átutalás

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Ezzel összefüggésben az Egyesület személyes adatait 8 évig őrzi meg.

  1. Közös rendelkezések

Adatfeldolgozók

Az Egyesület, mint a Honlap tulajdonosa a DONE Digital Kft. Társaságot (cím: 1095 Budapest, Gát u. 21. Fszt./1 e-mail: hello@thisisdone.com, honlap: https://thisisdone.com/) bízta meg a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön IP címéhez hozzáféréssel rendelkezik.

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során a NIOK Alapítvány, illetve OTP Mobil Kft. az Egyesület adatfeldolgozójának minősül. Az általa végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra a mindenkor hatályos SimplePay Általános Szerződési Feltételekben és az annak mellékleteként szolgáló Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

OTP SimplePay Általános Szerződési Feltételek

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

OTP Simple Pay Adatkezelési Tájékoztató:

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

NIOK Alapítvány (adjukossze.hu) Adatkezelési Tájékoztató:

www.adjukossze.hu/adatkezeles

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be a Common Vibe valamely elérhetőségén (3626 Hangony, Rákóczi F. utca 130.; e-mail: commonvibeproject@gmail.com; telefon: +36 704080422). Készüljön fel rá, hogy jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 1 hét.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (3626 Hangony, Rákóczi F. utca 130.), illetve a commonvibeproject@gmail.com e-mail címén.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a Common Vibe megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Euórpai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a commonvibeproject@gmail.com e-mail címre jutassa el.

A Common Vibe Egyesület az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.